Id kategorii - 453
Itemid - 1092
view - article
id - 2822
referer -
uri - /odnawialne-zrodla-energii/slownik-wybranych-pojec-zwiazanych-z-oze
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
projekt edukacyjny

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs badawczy

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer zobaczFilmeko
konkurs filmowy

pointer zobaczAkademia Fundacji BOŚ
konkurs grantowy

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

slownik wybranych pojecSłownik wybranych pojęć związanych z OZE

dr Witold Lenart, mgr Adam Kiedrowski

 

Przygotowaliśmy mini-słownik pojęć, które pojawiają się w artykułach z działu ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Rozszyfrowane zostały wszystkie trudne skróty i trudne pojęcia.

Albedo – procentowa relacja pomiędzy promieniowaniem odbitym a padającym, np. pomiędzy słonecznym promieniowaniem padającym na powierzchnię Ziemi a tym od niej odbitym. Zmienia się znacząco, zależnie od rodzaju odbijającej powierzchni. Promieniowanie odbite może być także wykorzystane w instalacjach OZE.

Biomasa – materiał roślinny i zwierzęcy wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Do biomasy zaliczamy m.in. pozostałości z produkcji rolniczej, drewno, rośliny energetyczne, odpady organiczne. Produkty te można spalać, wykorzystywać do produkcji biogazu lub paliw ciekłych.

BIPV (Building Integrated Photovoltaics) – fotowoltaika zintegrowana z budownictwem. Dzięki zaplanowaniu systemu fotowoltaicznego w fazie projektowania domu można znacznie obniżyć wydatki przeznaczone na materiały budowlane. Zaletą technologii BIPV jest nie tylko ekologiczność rozwiązania, ale także duża estetyka budynków, w których została zastosowana.

Dewic (Design with climate) – ogół rozwiązań architektonicznych i inżynierskich pozwalających na racjonalne wykorzystanie promieniowania słonecznego i pochodzącego z niego ciepła  w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym. Bardzo liczne systemy Dewic obejmują także  zabiegi wentylacyjno-rekuperacyjne.

Fotowoltaika, z ang. Photovoltaics, skrót: PV – technologia przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Stanowi jedno z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii. Ponieważ promieniowanie słoneczne jest powszechnie dostępne i możliwa jest jego bez-pośrednia konwersja na energię elektryczną, stanowi realną alternatywę dla paliw kopalnych.

Inwerter, falownik – urządzenie przemieniające prąd stały, generowany przez instalację fotowoltaiczną lub inną należącą do OZE, na prąd zmienny wykorzystywany w przemysłowych oraz domowych sieciach elektrycznych.

Kolektory słoneczne – urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło użytkowe. Słońce ogrzewa przepływający przez umieszczone w kolektorze przewody nośnik (najczęściej roztwór glikolu). Następnie ciepło z nośnika oddane jest w wymienniku ciepła do wody użytkowej. Najczęściej są montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody. Płaskie kolektory słoneczne są jedną z najprostszych, a jednocześnie najtańszych instalacji OZE. Powinny znajdować się na wszystkich eksponowanych na Słońce dachach. Wersje bardziej skomplikowane i znacznie droższe (np. próżniowe) zniechęcają niezorientowanych.

Mała elektrownia wiatrowa – urządzenie przetwarzające moc wiatru na energię elektryczną, o mocy nieprzekraczającej 40 kW, możliwe do ustawienia na terenie prywatnej posesji. Wyróżniamy turbiny o pionowej i poziomej osi obrotu.

Mikroinstalacja OZE – instalacja OZE o mocy do 40 kW. Prąd wyprodukowany przez tego typu instalację osoba prywatna może sprzedawać do sieci bez koncesji i bez konieczności prowadze-nia działalności gospodarczej.

Mikrokogeneracja – kogeneracja jest to proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej. Zazwyczaj używa się w tym celu kotła grzewczego połączonego z silnikiem cieplnym. Pojęcie „mikrokogeneracja” odnosi się do urządzeń tego typu o małej mocy (do 40 kW), możliwych do zainstalowania w domach jednorodzinnych.

Moc znamionowa modułu, moc nominalna modułu – moc, jaką moduł fotowoltaiczny osiąga w ustalonych warunkach, tzw. STC (Standard Test Conditions, Standardowe Warunki Testowe), które wynoszą: moc promieniowania słonecznego 1000 W/m², temperatura ogniwa/modułu 25°C, współczynnik AM1,5. Rzeczywista moc osiągana przez konkretny zainstalowany moduł może być niższa. Moc znamionową modułu oznacza się małą literą „p” (np. 250 Wp lub
0,25 kWp).

Moduł fotowoltaiczny (PV Module) – urządzenie składające się z wielu połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw fotowoltaicznych umieszczonych we wspólnej ramie. Stanowi podstawowy element instalacji fotowoltaicznej. Często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas gdy kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło, moduły fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami, np. ich fasadą czy dachem. Umieszczone na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak zwykle jest ich więcej.

NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – główne ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej dysponujące największym potencjałem finansowym. Fundusz jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Nasłonecznienie – suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na danej powierzchni, np. suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, dnia, roku na powierzchni 1 m². Nasłonecznienie jest wielkością opisującą zasoby energii słonecznej możliwej do wykorzystania przez fotowoltaikę lub kolektory słoneczne. Najczęściej wyrażane jest w Wh/m², kWh/m², MJ/m², GJ/m² na dzień, miesiąc lub rok. Maksymalne wartości osiągane podczas bezchmurnego dnia sięgają tysiąca Wh/m².

Odnawialne Źródła Energii (OZE) – źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają się do nich przede wszystkim źródła związane z dostawą energii ze Słońca – promieniowanie słoneczne, ruch mas powietrznych (wiatr) i wód (spadek i przepływ rzek, falowanie i termika wód), energia zawarta w biomasie, a także wywołane przyciąganiem Księżyca ruchy pływowe wód morskich oraz energia cieplna wnętrza Ziemi (geotermia głęboka).

Ogniwo fotowoltaiczne (PV Cell) – element półprzewodnikowy służący do przekształcania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, dzięki zachodzącemu w nim efektowi fotowoltaicznemu. Obecnie ogniwa fotowoltaiczne najczęściej wykonywane są z krzemu.

Pompa ciepła – urządzenie, dzięki któremu przy dostarczeniu energii z zewnątrz możliwy jest przepływ ciepła z obszaru chłodniejszego (tzw. dolne źródło ciepła, np. grunt, woda, powietrze) do obszaru o wyższej temperaturze (tzw. górne źródło ciepła), jak np. wnętrze budynku. Wykorzystując ciepło zmagazynowane w gruncie, wodzie lub powietrzu, pozwala uniknąć spalania paliw kopalnych. Pompa ciepła korzysta z energii słonecznej, dzięki której nagrzewa się grunt, woda czy powietrze i tym się różni od geotermii, gdzie grunt lub wody nagrzewane są ciepłem wnętrza Ziemi.

PV – skrót od ang. „photovoltaics” czyli „fotowoltaika”.

Promieniowanie słoneczne – strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych docierający ze Słońca do Ziemi. Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery określone jest przez stałą słoneczną. Wielkość ta jest zdefiniowana dla średniej odległości Ziemia – Słońce i wynosi około 1366,1 W/m². Ogniwa fotowoltaiczne korzystają z całkowitego promieniowania słonecznego zawierającego składową bezpośrednią i rozproszoną.

Prosument – osoba będąca jednocześnie niewielkim producentem i konsumentem energii. Produkuje energię elektryczną, wykorzystując mikroinstalację OZE na własne potrzeby, a niespożytkowane nadwyżki może odsprzedawać do sieci elektroenergetycznej. Prosument to również nazwa programu NFOŚiGW mającego na celu dofinansowywanie indywidualnych mikroinstalacji OZE.

Staw słoneczny – prosta instalacja przechwytująca ciepło z promieniowania słonecznego za pomocą basenu zawierającego solankę, która skutecznie pochłania to promieniowanie. Następnie ciepło z basenu trafia do pomieszczeń. 

System hybrydowy, instalacja hybrydowa – instalacja OZE łącząca kilka różnych źródeł energii, np. instalację fotowoltaiczną, małą turbinę wiatrową, biogazownię, małą elektrownię wodną. Pojęcie używane również w przypadku źródeł energii innych niż odnawialne.

Taryfa gwarantowana – mechanizm finansowy mający na celu wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej. Taryfa gwarantowana (FIT, Feed-in Tariff) jest to wyznaczona ustawowo stawka wraz z ustalonym czasem jej obowiązywania, po której dystrybutor energii jest zobowiązany kupować prąd od producenta.

Usłonecznienie – czas, w którym widoczna jest tarcza słoneczna, co oznacza, że promieniowanie słoneczne bezpośrednio dociera do punktu obserwacji. W Polsce przeciętne usłonecznienie wynosi około 1600 godzin i najwyższe jest na Wybrzeżu Środkowym.

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!